poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Szampon niepotrzebny

Okazuje się wbrew teorii ewolucji, że człowiek nie potrzebuje się ulepszać i kupować coraz to nowszych ulepszonych szamponów do włosów, bo najlepiej włosy myje zwykła istniejąca od zawsze woda.
32-letnia Lucy Aitken Read jest zwolenniczką ruchu, który powstał niedawno w Wielkiej Brytanii. Jego entuzjaści twierdzą, że piękny i zdrowy wygląd włosów możemy osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy zamiast szamponów i sztucznych odżywek używać będziemy samej wody.
Po­mysł o po­rzu­ce­niu ko­sme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów na­ro­dził się w gło­wie Lucy po prze­czy­ta­niu badań, które wy­ka­za­ły, że ko­bie­ty na­kła­da­ją na swoje ciała ok. 515 związ­ków che­micz­nych każ­de­go dnia. Chcąc zmniej­szyć licz­bę che­mi­ka­liów po­chła­nia­nych przez jej skórę, po­sta­no­wi­ła spraw­dzić, czy teo­ria, mó­wią­ca o tym, że długo nie­my­te włosy za­czy­na­ją myć się same jest praw­dą.
Ko­bie­ta przy­zna­ła, że oba­wia­ła się prze­tłusz­czo­nych wło­sów, po­nie­waż wcze­śniej myła je co­dzien­nie i i nie była sobie w sta­nie wy­obra­zić dnia bez su­che­go szam­po­nu. Tak na­praw­de jed­nak im czę­ściej my­je­my włosy szam­po­nem, tym wię­cej wy­dzie­la się na­tu­ral­ne­go sebum, które na­tłusz­cza włosy. Sebum spra­wia, że włosy wy­da­ją się być "nie­świe­że", my­je­my je więc i w ten spo­sób błęd­ne koło się za­my­ka.
Lucy Aitken Read nie myła włosów szamponem przez dwa lata! Zobacz, jak teraz wygląda

Brak komentarzy: